Omet navegació

Avaluació

En aquest treball hi haurà una part que serà avaluada pel professor/a (70% de la nota) i altra en la que vosaltres mateixos us posareu una nota que valdrà un 30% (20% l'avaluació dels companys i 10% l’autoavaluació). Així doncs, llegiu amb atenció les dues taules que hi ha a continuació, ja que serà el que s'avaluarà.

La forma de fer-ho us l'explicarà el professor quan arribi el moment.

Coavaluació (20%) i autoavaluació (10%) individual

Avaluació del treball en equip per part dels propis alumnes
 Excel·lent (4)Satisfactori (3)Millorable (2)Insuficient (0.5)
Participació i col·laboracióSempre ha participat activament en les tasques proposades i ha col·laborat ajudant els altres. (4)No sempre ha participat activament en les tasques proposades o no sempre ha col·laborat ajudant els altres. (3)No ha treballat gaire ni ha col·laborat amb els companys (2)Habitualment ni participa ni col·labora (0.5)
Distribució de les tasquesHa participat en les tasques que tenia encomanades (4)Normalment ha fet les tasques que tenia encomanades (3)La majoria de les vegades no ha fet les tasques que tenia encomanades (2)No ha fet el que se li ha encomanat (0.5)
Integració entre els membres de l'equipDurant la realització de totes les tasques, ha permès que els altres expressin lliurement les seves opinions i punts de vista, ha escoltat les opinions dels altres i ha estat capaç d'arribar a un consens. (4)Durant la realització de la major part de les tasques, ha deixat expressar les seves opinions als altres, ha escoltat i ha estat capaç d'arribar a un consens. (3)Durant la realització de les tasques, només la meitat de les vegades ha expressat les opinions, ha escoltat i ha aconseguit posar-se d'acord. (2)Durant la realització de les tasques, normalment no ha deixat expressar les opinions, no hi ha hagut diàleg o s'ha acabat imposant la seva opinió. (0.5)

Modificada de: CEDEC. Avaluació del treball en equip per part dels propis alumnes (CC BY-SA)

 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Avaluació per part del professor dels grups (70%)

Avaluació del treball per part del professor
 (4) Expert(3) Avançat(2) Aprenent(0.5) Novell
Comportament al TuróSempre respectuosos amb les normes de les sortides (4)Han donat algun problema (comportament, puntualitat, etc.) (3)Normalment han donat problemes en les sortides (2)La seva actitud no és l'apropiada per tornar a sortir amb els companys (0.5)
Treball en grupHan funcionat molt bé com a grup (4)Funcionen com a grup però de vegades tenen problemes entre ells (3)El seu funcionament en grup no és satisfactori, presenten problemes entre ells (2)No saben treballar en grup, no treballen (0.5)
ObservacionsHan fet moltes observacions i ben classificades (4)El nombre d'observacions és suficient, però algunes fotografies no tenen qualitat o no estan ben classificades (3)Han fet poques observacions o la majoria son molt defectuoses o de mala qualitat (2)Les observacions no són presentables (molt poques, gairebé totes defectuoses o mal classificades) (0.5)
Informe finalHan seguit l'esquema proposat de forma correcta i el treball té qualitat (4)Tot i que han seguir l'esquema proposat la qualitat final no és la més bona (desorganitzat, brut, imatges dolentes o mal col·locades, etc.) (3)No han seguit l'esquema proposat i els hi manca algun aspecte (2)La qualitat del treball té poc a veure amb el que s'espera d'un alumnat a 1r d'ESO (0.5)

Juan José de Haro. Avaluació del treball per part del professor (CC BY-SA)

 • Activitat
 • Nom
 • Data
 • Puntuació
 • Notes
 • Reinicia
 • Imprimeix
 • Aplica
 • Finestra nova

Creado con eXeLearning (Ventana nueva)